Adatvedelmi tajekoztato

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (makulatlan.hu Kft.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a makulatlan.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, felhasználói regisztráció, árajánlat kéréséhez és hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

i) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
ii) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
iii) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
iv) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az adatkezelő megnevezése: Makulátlan Tiszta Terület Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1027 Budapest, Bem József u. 6.
Az adatkezelő elérhetőségei: email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tel: +36 (70) 944 3442
honlap: makulatlan.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Adatkezeléssel érintettek köre: GDPR útmutatót igénylők
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció, árajánlat kérés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: tájékoztató vagy árajánlat elküldése emailbe, kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén).
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a makulatlan.hu oldalon található kapcsolat űrlap igénybevételéhez:
• a felhasználó neve „Név” - aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
• telefonszáma „Telefonszám” - cél: kapcsolatfelvétel telefonon
• e-mail címe „E-mail cím" – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató, árajánlat megküldése, hírlevél küldése
• hozzászólás „Üzenet”: üzenetetet író közlendőjének tartalma

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:
AB Plusz Bt. (2049 Diósd IV. Béla király utca 48.)
Adószám: 21586091-2-13

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:
Nem történik adattovábbítás.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
i) kezelése jogellenes;
ii) az érintett kéri;
iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:
Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-126761/2017

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:
Amikor Ön a makulatlan.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A makulatlan.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

2. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:
A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., valamint a 1027 Budapest, Bem József u. 6. címeken is a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást.

Kapcsolat

Cégnév: Makulátlan Tiszta Terület Kft.

Székhely cím: 1027. Budapest, Bem József utca 6.

Adószám: 24685010-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 177270

 

Püsök Ferenc

Tisztítás-technológiai szakember

Tisztítás-Technológiai Tudományok Intézete gyakorlati oktatója

+3670/9443-442

 

Püsök Éva

cégvezető

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Árajánlat

Átalánydíjas takarítás

A legnépszerűbb szolgáltatásunk. Tartalmazza a napi takarítást, valamint negyedévente a nagytakarítást. Olyan helyekre ajánlott, ahol az igények magasak és/vagy nagy a forgalom.

Előnye, hogy a nagytakarításokért nem egy összegben kell fizetni a megrendelőnek, valamint megoldott az irodák folyamatos ápolása.

 

Piperetakarítás

piperetakaritas

Négyzetmétertől független. Jellegében lehet alkalmi vagy rendszeres. Reprezentatív helyekre javasolt, ahol a tisztaság a siker nélkülözhetetlen eleme.

Előnye, hogy aprólékos és minden panasz jogos.

 

Nagytakarítás

 

Alkalmi jellegű. Olyan irodák vagy egyéb területek tisztítására szolgál, ahol a nagytakarítás nem része a szerződésnek vagy kifejezetten csak egyszeri megbízásról van szó.

Előnye, hogy átfogó, a napi takarításon túlmenő helyekre is kiterjed.

 

A munkánk során professzionális munkaeszközöket, gépeket és környezetbarát tisztítószereket használunk. Továbbá a szakképesítés biztosítja számunkra a takarítási technológia helyes használatát, ami további garanciát biztosít a minőségi munkavégzéshez.

Takarítógép bérlés

Új takarítóeszközzel lettünk gazdagabbak, egy COMAC Ultra 120B takarítógéppel, amely eszközeink legújabb és legkiválóbb darabja, és bérelhető.

COMAC Ultra 120B takarítógép1

A COMAC Ultra 120B takarítógép egyik legfontosabb adata a kefenyomás. 130 kilós kefenyomása van, ami három fokozatba állítható, egészen 168 kilóig.

Tulajdonképpen hatalmas szennyes- és tisztavíz tartálya van, ami nagyon ritka a különböző gépeknél, mégpedig 280 literes. Az egyik legnagyobb tartállyal rendelkezik a takarítógépek között. Menetteljesítménye (ami azt jelenti, hogy mennyi az óránkénti elméleti teljesítménye) 9 ezer négyzetméter fölött van. Aminek hogyha a felét teljesíti, akkor az már egész jó, és úgy néz ki, hogy nagyon jól helytáll ebben a témában is – hatalmas súlyának köszönhetően. Igazából magának a gépnek a száraz tömege 1.300 kg akkumulátorostól, mindenestől. Erre még rájön a 280 kilós víz, amikor is tulajdonképpen egy 1.500 kilós monstrummal állunk szemben, ami a takarítógépek között eléggé ritkaság. COMAC Ultra 120B a Comacnak is a legnagyobb modellje.

COMAC Ultra 120B takarítógép2   COMAC Ultra 120B takarítógép4

Árajánlatkéréshez kattintson!

Hogy miért vettünk ekkora gépet? Fontos szempont, merthogy korábban volt itt egy hasonló takarítógép, ami egészen jól dolgozott, viszont nem tudott megbirkózni a csúszásgátlós burkolattal. Ami különleges tisztítást igényel, nagyobb erőt, és most ennek a feltételnek is eleget tudunk tenni. Az előző gépünk rendszeresen tönkrement, nagyon gyorsan koptak az alkatrészei, egyszerűen a saját teljesítménye fölött kellett volna, hogy teljesítsen, de nem bírta. Annak ellenére, hogy az is egy elég költséges gép volt, újonnan 6 millió Ft-ba került a beruházása. De most már nagyon kiöregedett, mindössze olyan 6 év alatt. Bár igazából sosem tudott teljes megelégedést nyújtó szolgáltatást adni. A COMAC Ultra 120B-vel ezt most sikerült elérni.

1 hétig teszteltük, és annak ellenére, hogy mostanában elég intenzív havazások voltak, nagyon jól rendbe rakta az egész házat. Szinte percek alatt, mondhatni. Előző években napokon keresztül kínlódtunk, súroltunk, kisebb súroló automatákat kellett bevetni, egytárcsásokat… tehát gyakorlatilag minden eszközt be kellett vetnünk. Több embert is igényelt, hogy havazásnál vagy nagyobb esőzésnél meg tudjuk birkózni a beáramló vízmennyiséggel. Ugye amit az autók folyamatosan hoznak be. Ezzel a géppel gyakorlatilag játszi könnyedséggel sikerült ezt megoldanunk.

COMAC Ultra 120B takarítógép3   COMAC Ultra 120B takarítógép5

A másik nagyon fontos szempontja (ugye akkumulátoros gépről beszélünk), az az akkumulátorok munkaideje. A benne lévő akkumulátor sima felületen kb. 10 munkaórát biztosít. Hogyha egy ilyen csúszásgátló burkolaton dolgozik, tehát nehezebb körülmények között, akkor is 7-8 órát garantál a gyártó cég. És az a tapasztalat, hogy tudjuk is ezeket az óraszámokat teljesíteni vele, még ezeknél az elég nehéz körülmények között is. Ez elég nagy akkumulátorteljesítménynek számít, ugyanis az átlag gépek 2-3, talán 4 órákat működnek, van, amelyik működik 6 órát is, de ahogy növekszik a súrlódás és nagyobb kihívásnak van kitéve, azzal szinte arányosan csökken a menetteljesítménye. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont, mert gyakorlatilag egy ember egész nap tud vele dolgozni, úgy, hogy közben meg-megtölti vízzel, vagy valami kis takarítást, gondoskodást végez rajta, és ki tudja tölteni vele a teljes 8 órás munkáját is. És ez alatt pl. itt van egy 15 négyzetméteres garázsunk, amit karbantartunk, és gyönyörűen karban lehet vele tartani. Ez egy fantasztikus beruházás!

A gép teljes beruházási ára meghaladja a 10 millió forintot. Úgy tűnik, hogy nagyon nagy igény van a piacon erre a típusú erőre, merthogy sok helyről kaptunk már visszajelzést, hogy szeretnék, hogyha más helyen is még igénybe vehetnék a szolgáltatásainkat. 

Árajánlatkéréshez kattintson!

Bérbeadás:

A gép bérbevehető. Van lehetőség arra, hogy a gépet oda szállítsuk, ahol épp szükséges, és akár délutáni, hétvégi munkákban is részt tudunk venni; egy-egy csarnok, mélygarázs vagy nagyobb ipari területek takarításában, ahol tényleg szükséges az, hogy gépi erővel hajtsunk végre munkát. Helyt tudunk állni szinte bármikor.

A bérbeadás kezelővel együtt történik, tehát egy munkafelmérés után tudjuk megmondani, hogy ott, azon a területen milyen munkát, milyen feladatot tudunk végrehajtani.

A Comac Ultra 120B munkában

Comac ultra 120b takaritogepMegérkezett...

Technikai adatok:

Munkaterület/óra:

6500 m2

Folyamatos működés (akkufüggő):

7-10 óra (talaj és munkafázis függő)

Munkaszélesség (súrolókefe):

120 cm

Munkaszélesség (felszívás):

135,5 cm

Kefék száma:

2 Körkefe

Tisztavíz / koszosvíz tartály:

280 l

Zajszint:

59,5 dB

Akkumulátor kapacitás:

36V / épített akkukkal

 
Kérdéseivel kérjük keressen minket a megadott elérhetőségek egyikén:

Püsök Ferenc
+36 70 944 3442
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cookie

Az EU-s jogszabályok értelmében fel kell hívnunk a figyelmét, hogy oldalaink sütiket (cookie) használnak. Ezek miniatűr, ártalmatlan fájlok, melyeket az ön gépére helyezünk el, hogy a szolgáltatásaink használatát egyszerűbbé tegyük az ön számára. A sütiket természetesen letilthatja a böngészőjében, azonban ha az Elfogadom feliratú gombra kattint, akkor elfogadja azok használatát.

Mik a cookie-k?

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

(A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. (Minden weboldal használ sütiket.))

Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a Pamis Kft. minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Így például az oldalaink – anonim – látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használt cookie-k, amelyek értékes információkkal szolgálnak az Pamis Kft.-nek a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Milyen cookie-kat használunk mi?
Az Pamis Kft. kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

Mire használjuk a cookie-kat?
Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó internetezésre használt eszközén:

Bejelentkezés tényének rögzítése
Weboldal teljesítménymérése
Böngészés elemzése
Releváns reklámok megjelenítése

Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?
A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. Ha egyes cookie-k használata során mégis gyűjtünk személyes adatokat, azokat kizárólag olyan célból használjuk fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsük a felhasználó számára. Ilyen például, hogy a böngésződ számára megjegyezhetővé tesszük a bejelentkezési adatokat. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A cookie-k törlése
A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Miért fontosak a cookie-k az interneten?
Napjainkban az internet hatákony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói működésképtelenek. A népszerű közösségi oldalak (Facebook, Google+ stb.) és az online szolgáltatások (például a Gmail) egyszerűen működésképtelenek a sütik használata nélkül.

Jó tudni, hogy a cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy többé nem kapsz online reklámokat. Mindössze annyi érhető el vele, hogy a megjelenő reklámok nem képesek figyelembe venni a böngészési szokásaidat, így nem igazodnak az igényeidhez és az érdeklődési köreidhez.

Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők
A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveget tárolnak, nem kódrészletekből állnak, így nem futtathatók, ezért nem tekinthetőek programoknak, így vírusoknak sem.

Fontos azonban kiemelni, hogy a sütik használhatók negatív célokra is, mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak. A cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hacker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők.

Szabd személyre a böngésződ cookie beállításait!
A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépedet csak te használod, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthatsz a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan.

Amennyiben számítógépedet másokkal megosztva használod, (például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetőséged van arra, hogy biztonságos keretek között látogass meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen.

Rendszeresen frissítsd a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó.

A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítsd a böngésződ legfrissebb verzióját! Érdemes havonta legalább egyszer utánanézni, hogy nincs-e frissebb verzió a böngészőből.

További hasznos linkek
Az alábbi oldalakon többet is megtudhatsz a cookie-król, azok felhasználásáról és a vonatkozó törvényről:

Hogyan használja a Google a cookie-kat?
Wikipedia a sütikről
All About Cookies
Jogi fórum a sütikről